Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οικονομικη Διευθυνση - Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστή
Περιγραφή Θέσης Εργασίας – Κύριες Αρμοδιότητες
Φαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Μοσχάτο προτίθεται να προσλάβει άμεσα Βοηθό Λογιστηρίου. Ο υποψήφιος θα ενεργεί υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση φοροτεχνικού συνεργάτη και τα κύρια καθήκοντα του ενδεικτικά θα είναι τα εξής:

 • Λογιστική τήρηση Γ΄ κατηγορίας βιβλίων και συγκεκριμένα:

Δαπανών / Μισθοδοτικών εγγραφών / Τραπεζικών λογαριασμών / Δημόσιο (ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ. κ.α.) / Τακτοποιητικές εγγραφές

 • Λογιστική παρακολούθηση των κυκλωμάτων:

Αγορών / Πληρωμών / Προμηθευτών / Πωλήσεων / Εισπράξεων / Αξιογράφων / Αντικαταβολών / Πελατών

 • Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να υπάρχει συμφωνία των λογαριασμών Εμπορικής Διαχείρισης με τους αντίστοιχους της Γενικής Λογιστικής, (Πελατών – Προμηθευτών – Ταμειακών Διαθεσίμων –Αντικαταβολών – Αγορών – Πωλήσεων – Αποθήκης).
 • Έλεγχος συμφωνία & σύνταξη των εντύπων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, VIES, INTRASTAT κ.α.
 • Γνώσεις αποθήκης.

Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ σε Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 – 5 ετών κατ’ ελάχιστο σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση τήρησης του διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με τις κοινά παραδεκτές λογιστικές αρχές και διαδικασίες.
 • Γνώσεις λειτουργίας και χειρισμού ERP (κατά προτίμηση SoftOne)
 • Άριστη γνώση Windows, MS-Office κυρίως Excel (επιθυμητή πιστοποίηση)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου

Δεξιότητες

 • Επαγγελματισμός, αξιοπιστία υπευθυνότητα.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Αναλυτική και σύνθεση σκέψη
 • Οργανωτική ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Προσαρμοστικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία
Κωδικός θέσης
accountant