Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
  • Hydrovit

   Οι πρώτες ύλες, είναι αυστηρά επιλεγμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαράιτητα έγγραφα όπως πιστοποιητικό ανάλυσης (CoA) και δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS). Η παρασκευή των δερμοκαλλυντικών, γίνεται παράλληλα με συστηματικούς ελέγχους τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της άριστης ποιότητας σύμφωνα με κανόνες που ισχύουν διεθνώς.

   Τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στα τελικά προϊόντα, διεξάγονται σχολαστικοί έλεγχοι που συμπεριλαμβάνουν μικροβιολογικούς, προσδιορισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων και τέστ σταθερότητας. Όλα τα συστατικά αναγράφονται πάντα για την άρτια πληροφόρηση του καταναλωτή, με πλήρη επισήμανση όλων των συστατικών στα ελληνικά και στα αγγλικά, αλλά και επιπρόσθετα στην επισήμανση INCI, όπως ορίζει η νομοθεσία. Για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001-2008.

  The raw materials are strictly selected and accompanied by all necessary documents such as certificate of analysis (CoA) and safety data sheet (MSDS). The preparation of dermocosmetic, becomes parallel to systematic checks both during production and after the completion thereof. Our goal is to ensure the highest quality in accordance with rules applicable internationally.

  Both the raw materials and the finished products, rigorous checks include microbiological, determination of physicochemical properties and stability tests. All ingredients are listed everything for the perfect consumer information, with full labeling of all ingredients in Greek and English, and in addition the label INCI, as required by law. For the storage and distribution of products Quality Management System implemented in accordance with the standard ISO9001-2008.